Serviceavtal

För att du ska få en stängselanläggning som fungerar felfritt i många år, erbjuder vi erbjuder serviceavtal efter era behov. Med ett serviceavtal minskar driftstörningar och personsäkerhetsproblem. Vi erbjuder service på stängsel, grindar, bommar, larm och passagesystem. Alla våra serviceavtal ger en fast etableringskostnad för akuta serviceresor och planerade reparationer. Med avtalet bifogas gällande prislista på reservdelar.

Syftet med ett serviceavtal är att bibehålla en hög säkerhetsnivå och drift. Avtalet reglerar villkor och rutiner avseende säkerhetsbesiktning/revisioner samt reparationer vid felanmälan av produkter.

Edit

Heab Stängsel Nivå Bas ger er ett långsiktigt och fördelaktigt samarbete med oss men även möjlighet att optimera och förutse framtida underhållskostnader samt säkerställa den ursprungliga funktionen på er säkerhetsanläggning. I serviceavtalet ingår planerad anläggningskontroll,service, och underhåll som utförs av lokala kompetenta servicetekniker.

Med ett Bas avtal och regelbundna inspektioner kommer kritiska tillstånd identifieras redan innan det leder till ett driftstopp och utgör att servicearbete kan planeras in i samråd med er. Samtidigt med den årliga anläggningskontrollen provar vi din anläggnings funktionalitet samt identifierar behov av underhåll, förändringar i verksamheten och dess omgivning som har påverkan på er anläggning. Utifrån dessa analyser utför vi sedan åtgärder, reparationer där servicearbeten, resor, komponenter, reservdelar och eventuell handhavandeutbildning regleras enligt gällande prislista & avtal

Edit

Heab Stängsel Premium är vårt mest omfattande serviceavtal där vi tar ansvar för er säkerhetsanläggning. I serviceavtalet ingår anläggningskontroll,material, service, och underhåll som utförs av kunskapsorienterade tekniker, till en fast månadskostnad. Med ett premiumavtal så kan du känna dig trygg och fokusera på just din verksamhet.

Med ett Premium avtaloch regelbundna inspektioner kommer kritiska tillstånd identifieras redan innan det leder till ett driftstopp och utgör att servicearbete kan planeras in i samråd med er. Samtidigt med den årliga anläggningskontrollen provar vi din anläggnings funktionalitet samt identifierar behov av underhåll, förändringar i verksamheten och dess omgivningsom har påverkan på er anläggning. Utifrån dessa analyser utför vi sedan åtgärder, reparationer där servicearbeten, resor, komponenter, reservdelar och eventuell handhavandeutbildning ingår i Premium.

Edit

Med Service Premium eller Service Bas kan du bland annat välja att lägga till ytterligare tillval:

BFS2011:12 – Besiktning av motordrivna grindar, portar.

Reglerna omfattar motordrivna portar, dörrar, galler, grindar och liknande anordningar som är avsedda för passage av personer. Det kan till exempel handla om garageportar, rullgaller och rörliga väggar i gymnastiksalar.

I Boverkets regler finns information om hur besiktning ska utföras och hur ofta den ska göras. Du som ägare av den motoriserade grinden är ansvarig för att en anordning är besiktad.

Besiktning kan endast utföras av den som äger eller är ansvarig för porten,ska se till att den senast utfärdade besiktningsskylten är fastsatt på en väl synlig plats på anordningen. På skylten ska det bland annat stå vem som utfört besiktningen samt när nästa kontroll ska utföras.

Låt oss ta hand om detta via våra ackrediterade partner firmor.

Snöröjning – Är det halt utanför din fastighet?

Enligt grundregeln så är det fastighetsägaren som ansvarar för snöröjning och halkbekämpning. Om någon halkar och skadar sig kan fastighetsvärden bli skyldig att betala skadestånd. Och när det gäller snöröjning på taket är regeln lika tydlig: Fastighetsägaren är skyldig att se till att snö och istappar inte faller ner från taken. För uppdragen använder vi en modern maskinpark vilket tillsammans med vår erfarenhet gör att vi har få begränsningar i vad vi kan erbjuda.

Vi kan även hjälpa dig med sopning och sandning– kontakta oss redan idag så diskuterar vi era behov.

Varför välja ”SUA” avtal​?

Vegetationsröjning

Behöver du någon som kan hjälpa dig med att röja buskar, sly eller grästrimning längs elstängsellarmets staketlinje.

Eller har ni problem med oönskade larm  på ert elstängsellarm.

I så fall kan vi på Heab Stängsel med hjälp av förebyggande vegetationsröjning säkerställa en stabilare funktion på just ert områdesskydd.

Vi har en varierad maskinpark och genuin erfarenhet sedan många år tillbaka och där vi som arbetsgivare men även våra medarbetare aktsamt följer arbetsmiljöverkets fastställda krav och föreskrifter kring aktuellt utförande.

Edit

Heab Stängsel Nivå Bas ger er ett långsiktigt och fördelaktigt samarbete med oss men även möjlighet att optimera och förutse framtida underhållskostnader samt säkerställa den ursprungliga funktionen på er säkerhetsanläggning. I serviceavtalet ingår planerad anläggningskontroll,service, och underhåll som utförs av lokala kompetenta servicetekniker.

Med ett Bas avtal och regelbundna inspektioner kommer kritiska tillstånd identifieras redan innan det leder till ett driftstopp och utgör att servicearbete kan planeras in i samråd med er. Samtidigt med den årliga anläggningskontrollen provar vi din anläggnings funktionalitet samt identifierar behov av underhåll, förändringar i verksamheten och dess omgivning som har påverkan på er anläggning. Utifrån dessa analyser utför vi sedan åtgärder, reparationer där servicearbeten, resor, komponenter, reservdelar och eventuell handhavandeutbildning regleras enligt gällande prislista & avtal

Edit

Heab Stängsel Premium är vårt mest omfattande serviceavtal där vi tar ansvar för er säkerhetsanläggning. I serviceavtalet ingår anläggningskontroll,material, service, och underhåll som utförs av kunskapsorienterade tekniker, till en fast månadskostnad. Med ett premiumavtal så kan du känna dig trygg och fokusera på just din verksamhet.

Med ett Premium avtaloch regelbundna inspektioner kommer kritiska tillstånd identifieras redan innan det leder till ett driftstopp och utgör att servicearbete kan planeras in i samråd med er. Samtidigt med den årliga anläggningskontrollen provar vi din anläggnings funktionalitet samt identifierar behov av underhåll, förändringar i verksamheten och dess omgivningsom har påverkan på er anläggning. Utifrån dessa analyser utför vi sedan åtgärder, reparationer där servicearbeten, resor, komponenter, reservdelar och eventuell handhavandeutbildning ingår i Premium.

Edit

Med Service Premium eller Service Bas kan du bland annat välja att lägga till ytterligare tillval:

BFS2011:12 – Besiktning av motordrivna grindar, portar.

Reglerna omfattar motordrivna portar, dörrar, galler, grindar och liknande anordningar som är avsedda för passage av personer. Det kan till exempel handla om garageportar, rullgaller och rörliga väggar i gymnastiksalar.

I Boverkets regler finns information om hur besiktning ska utföras och hur ofta den ska göras. Du som ägare av den motoriserade grinden är ansvarig för att en anordning är besiktad.

Besiktning kan endast utföras av den som äger eller är ansvarig för porten,ska se till att den senast utfärdade besiktningsskylten är fastsatt på en väl synlig plats på anordningen. På skylten ska det bland annat stå vem som utfört besiktningen samt när nästa kontroll ska utföras.

Låt oss ta hand om detta via våra ackrediterade partner firmor.

Snöröjning – Är det halt utanför din fastighet?

Enligt grundregeln så är det fastighetsägaren som ansvarar för snöröjning och halkbekämpning. Om någon halkar och skadar sig kan fastighetsvärden bli skyldig att betala skadestånd. Och när det gäller snöröjning på taket är regeln lika tydlig: Fastighetsägaren är skyldig att se till att snö och istappar inte faller ner från taken. För uppdragen använder vi en modern maskinpark vilket tillsammans med vår erfarenhet gör att vi har få begränsningar i vad vi kan erbjuda.

Vi kan även hjälpa dig med sopning och sandning– kontakta oss redan idag så diskuterar vi era behov.

Varför välja ”SUA” avtal​?

Vegetationsröjning

Behöver du någon som kan hjälpa dig med att röja buskar, sly eller grästrimning längs elstängsellarmets staketlinje.

Eller har ni problem med oönskade larm  på ert elstängsellarm.

I så fall kan vi på Heab Stängsel med hjälp av förebyggande vegetationsröjning säkerställa en stabilare funktion på just ert områdesskydd.

Vi har en varierad maskinpark och genuin erfarenhet sedan många år tillbaka och där vi som arbetsgivare men även våra medarbetare aktsamt följer arbetsmiljöverkets fastställda krav och föreskrifter kring aktuellt utförande.

Vad finns det för risker med att inte ha serviceavtal?

  • Fungerar verksamheten i väntan på service
  • Finns det acceptans för orimliga stilleståndskostnader
  • Klarar man verksamhetens kvalitets & arbetsmiljökrav samt lagstiftning vid okontrollerat underhåll
  • Avstå trygghetsfaktorn kring vad ett bristande underhåll innebär för er säkerhetsanläggning

Kontakta oss redan idag!

Förbättra miljön, förläng livslängden, förebygg akutkritiska reparationer och  säkerställ tryggheten för er verksamhet/personal samt allmänheten.

Heab Stängsel ingår i Heda Security AB med nio försäljningskontor i Sverige och är den ledande entreprenören inom områdessäkerhet.

Våra anställda är vårt företag. Genom lyhördhet och mångsidig erfarenhet kring höga kravställningar besitter våra medarbetare och kundorienterade organisation en unik expertis inom områdessäkerhet.

Förutom viljan till ständiga förbättringar och följsamhet kring våra kvalitetssystem samt certifieringar och kundens olika kravställningar, värnar vi även om vårt kontinuerliga arbete kring er som kund men också våra olika leverantörer vilket möjliggör konkurrenskraftiga materialpriser samt uppdragsanpassade lösningar.

Vi fokuserar alltid på nöjda kunder, rätt produkt, utförande, kvalité, effektivitet & hållbarhet inom alla led.